Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "JAPONIA W OBIEKTYWIE POLAKÓW"

24 marca 2017 - 10 maja 2017

Deadline nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2017
Ogłoszenie końcowych wyników: 10 maja 2017

Chciałbyś zaprezentować swoje zdjęcia na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha? Świętuj z nami urodziny Japonii-Online! Pokaż nam swoją Japonię i zgarnij nagrody!

Mieliście szczęście pojechać do Japonii? Na pewno nie przepuściliście okazji, żeby zrobić wiele pięknych zdjęć! Widzieliście cudowne miejsca i krajobrazy? Spotkaliście kogoś niezwykłego? Udało się Wam uwiecznić coś zabawnego lub dziwnego?... Podzielcie się zdjęciami ze wszystkimi wielbicielami Japonii w Polsce i weźcie udział w naszym urodzinowym konkursie fotograficznym!

Przewidzieliśmy 5 nagród: za najlepsze zdjęcie w każdej z 4 kategorii tematycznych (tradycja, nowoczesność, ludzie i przyroda) oraz nagrodę główną Grand Prix. Organizator uwzględnia też możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień, których liczba uzależniona będzie od nadesłanych zgłoszeń.

Zdjęcia: T.Kiya, Edward Dalmulder, DozoDomo, C.K. Tse (Flickr, licencja CC BY-SA 2.0)

Najciekawsze fotografie nie tylko wezmą udział w konkursie na najlepsze zdjęcie. Wszystkie, które przejdą etap eliminacji, zostaną zaprezentowane w rubryce "Zdjęcia Czytelników" na łamach dziennika "Japonia-Online", a te, które zostaną wyróżnione i nagrodzone przez jury zostaną zaprezentowane na specjalnej wakacyjnej wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, które mamy zaszczyt ogłosić partnerem strategicznym konkursu (prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na koszt organizatora)!

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Muzeum Manggha:
- nagroda główna "Grand Prix" - album "Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich" o wartości 250 zł;
- nagroda w kategorii "Przyroda" - album "Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu" o wartości 159 zł;
- nagroda w kategorii "Tradycja" - album "Skarbiec wiernych wasali. Dramat 47 roninów" o wartości 140 zł;
- nagroda w kategorii "Ludzie" - album "Utamaro Kitagawa (1753-1806). Katalog dzieł artysty w kolekcjach polskich" o wartości 150 zł;
- nagroda w kategorii "Nowoczesność" - album "Góra Fuji: Hokusai i Hiroshige" o wartości 110 zł.
Dla autorów wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć przewidziane są też zestawy upominków przygotowanych przez Muzeum Manggha (np. notesy, magnesy, długopisy, pocztówki, zakładki do książki).

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do 17 kwietnia (do godz. 23:59). Każdy może zgłosić nawet 3 zdjęcia do każdej z 4 kategorii. Uwaga! Ze względu na planowaną wystawę, zdjęcia i maile muszą spełniać warunki techniczne wymienione szczegółowo w Regulaminie Konkursu i być odpowiednio opisane. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia. Z niecierpliwością czekamy na wasze fotograficzne wspomnienia z Japonii!

*  *  *

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO DZIENNIKA „JAPONIA-ONLINE”

§1 Organizator i partnerzy

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Japonia w obiektywie Polaków”, zwanego dalej „Konkursem”, jest dziennik „Japonia-Online” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 3/17, 30-074 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs realizowany jest we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, przy ul. Marii Konopnickiej 26, zwanym dalej „Partnerem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej japonia-online.pl

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:

  1. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. jest wyłącznym autorem przesłanego zdjęcia oraz wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich przesłanego zdjęcia w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 )

  3. nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora ani jego partnerów oraz nie jest członkiem rodziny takiego pracownika w pierwszym stopniu pokrewieństwa

  4. prześle w okresie trwania Konkursu swoje zgłoszenie zgodne z wymogami Regulaminu

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów. Zgoda taka w postaci skanu powinna być załączona do przesłanego zgłoszenia.

§3 Czas, miejsce trwania i przedmiot Konkursu.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Konkurs rozpoczyna się 24 marca 2017 roku i trwa do dnia 17 kwietnia 2017 włącznie.

 3. Przedmiotem konkursu jest fotografia wykonana przez Uczestnika na terytorium Japonii.

§4 Kategorie tematyczne

 1. Przesłane prace należy zgłosić do jednej z następujących kategorii:

  1. tradycja

  2. nowoczesność

  3. ludzie

  4. przyroda

§5 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w okresie od 24 marca do 17 kwietnia 2017 roku włącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres
  konkurs-foto@japonia-online.pl
  wykonanej przez siebie fotografii

 2. Nadesłana fotografia, będąca załącznikiem do wysłanej wiadomości e-mail musi spełniać następujące warunki techniczne:

  1. rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 10MB

  2. format zdjęcia nie może być inny niż JPG

  3. minimalna długość krótszego boku nie może być mniejsza niż 2000px przy rozdzielczości co najmniej 150 dpi

  4. stosunek długości krawędzi nie może być inny niż 4:3. Fotografia niespełniająca tego warunku powinna zostać przez Uczestnika wykadrowana tak, aby zachować wymaganą proporcję długości krawędzi

  5. musi być pozbawiona jakichkolwiek oznaczeń umożliwiających identyfikację Uczestnika konkursu (np. nazw Uczestnika Konkursu, pieczątek, logotypu, znaków wodnych, adresów stron www itp.)

  6. zdjęcie nie może być poddane żadnej obróbce w oprogramowaniu graficznym poza przypadkiem, kiedy wymagane jest kadrowanie w związku z §5 pkt 2.4

  7. osoby, których prace zostały wybrane do drugiego etapu Konkursu, zobowiązane są do przesłania Organizatorowi kopii oryginalnego pliku graficznego wykonanego zdjęcia

 3. Wiadomość e-mail zawierająca zdjęcie konkursowe musi spełniać następujące warunki:

  1. zawierać tylko i wyłącznie jedno zdjęcie, będące zgłoszeniem na konkurs

  2. temat musi zawierać nazwę kategorii, do której zgłasza swoją pracę oraz imię i nazwisko Uczestnika, będącego jednocześnie autorem zdjęcia

  3. treść wiadomości musi zawierać następujące informacje

   • imię i nazwisko Uczestnika (powtórzone z tematu wiadomości)

   • adres Uczestnika umożliwiający kontakt pocztowy

   • tytuł zdjęcia (nie więcej niż 50 znaków)

  4. w przypadku osób niepełnoletnich skan zgody prawnych opiekunów Uczestnika na udział w Konkursie

 4. Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż trzy prace do każdej z kategorii konkursowych. Każda praca powinna zostać przesłana w odrębnej wiadomości e-mail i spełniać warunki z punktów §5 pkt 1 – §5 pkt 3 Regulaminu. W przypadku przesłania większej ilości prac do oceny zostaną przekazane wyłącznie trzy otrzymane jako pierwsze.

 5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Konkursu jest wiadomość zwrotna, otrzymana z adresu e-mail konkurs-foto@japonia-online.pl, zawierająca treść: „Dziękujemy za przesłanie swojego zgłoszenia na Urodzinowy Konkurs Fotograficzny dziennika Japonia-Online.”

§6 Prawa autorskie

 1. Nadesłanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu dokonania oceny oraz prezentacji prac przez Organizatora i jago Partnerów na stronie japonia-online.pl, manggha.pl oraz profilach facebookowych Japońska Prasówka, Japonia-Online oraz Muzeum Manggha, jak również w przestrzeni wystawowej Muzeum Manggha.

 2. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.

§7 Nagrody

 1. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wyłoniona najlepsza praca, która otrzyma nagrodę główną Grand Prix: album „Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich”.

 2. Dla każdej z kategorii tematycznych wyszczególnionych w §4 zostanie przyznana nagroda dla najlepszego zdjęcia w danej kategorii. Są to odpowiednio:

 • w kategorii "Przyroda": album ""Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu"
 • w kategorii "Tradycja": album "Skarbiec wiernych wasali. Dramat 47 roninów"
 • w kategorii "Ludzie": album ""Utamaro Kitagawa (1753-1806). Katalog dzieł artysty w kolekcjach polskich"
 • w kategorii "Nowoczesność": album ""Góra Fuji: Hokusai i Hiroshige"

Nagrodę główną oraz nagrody dla najlepszych prac w poszczególnych kategoriach ufundowało Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

 1. Niezależnie od przyznanych nagród, Organizator zapewnia sobie prawo do przyznania wyróżnień, których liczba będzie zależała od decyzji Jury Konkursowego.

 2. Praca, która otrzymała nagrodę Grand Prix oraz prace, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach zostaną zaprezentowane przez Partnera w jego przestrzeni wystawowej.

 3. Prace, które otrzymały wyróżnienie zostaną zaprezentowane w przestrzeni wystawowej Partnera pod warunkiem przesłania na adres Organizatora w terminie do 9 czerwca 2017 roku wydruku pracy w jakości fotograficznej na papierze fotograficznym o rozmiarach 30x40 cm. Partner zastrzega sobie prawo odmowy prezentacji prac w przypadku niskiej jakości przesłanych wydruków.

§8 Ocena prac i wybór zwycięzców

Wybór najlepszych prac Konkursu nastąpi w dwóch etapach: eliminacji oraz wyłonienia Zwycięzców.

 1. Eliminacje

W pierwszym etapie, który odbędzie się w dniach od 18 do 25 kwietnia Redakcja dziennika Japonia-Online podda ocenie wstępnej przesłane prace, oraz wybierze zestaw prac, które zostaną przekazane do drugiego etapu, czyli oceny przez Jury Konkursowe

Prace wyłonione w eliminacjach zostaną zaprezentowane na łamach dziennika internetowego Japonia-Online w rubryce „Zdjęcia Czytelników”.

Do dnia 27 kwietnia na stronie Konkursu zostanie opublikowana lista prac zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 1. Weryfikacja prac

Po dokonaniu przez Redakcję wyboru prac, Organizator wyśle do autorów wybranych zdjęć wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie kopii oryginalnego pliku zgodnie z §5 pkt 2.7 Regulaminu w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w §5 pkt 2.6 Regulaminu. W przypadku nieprzesłania kopii zdjęcia lub stwierdzenia przez Organizatora, że zdjęcie poddano niedozwolonej obróbce zostanie ono wycofane z Konkursu. Uczestnik na przesłanie zdjęcia ma 5 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości z prośbą o dostarczenie zdjęcia.

 1. Wyłonienie Zwycięzców

Drugi, końcowy etap wyłonienia zwycięzców odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 7 maja i zostanie dokonany przez Jury Konkursowe (zwane dalej „Jury”).

Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze najlepszą w ocenie swoich Członków, która otrzyma nagrodę Grand Prix.

Spośród pozostałych prac Jury wybierze po jednej pracy, którą uzna za najlepszą w danej kategorii tematycznej.

Oprócz zdobywcy nagrody głównej oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach tematycznych, Jury ma prawo do przyznania wyróżnień dla wybranych prac.

Werdykt Jury Konkursowego zostanie zamieszczony na stronie Konkursu do dnia 10 maja 2017 r.

Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz nagród w poszczególnych kategoriach tematycznych.

§8 Prezentacja prac

 1. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Partner Konkursu). Decyzję o dacie, formie oraz miejscu prezentacji prac podejmie Partner Konkursu.

 2. Prace, które otrzymały wyróżnienie Jury Konkursowego mogą zostać zaprezentowane w tym samym czasie i miejscu co prace Zwycięzców pod warunkiem dostarczenia do siedziby Organizatora wydruku o jakości fotograficznej w formacie 30x40 cm.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji wyróżnionej pracy, jeśli jakość nadesłanego wydruku nie będzie spełniała wymogów jakościowych Partnera.

§9 Wysyłka nagród

 1. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przesyłką rejestrowaną w ciągu 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników.

§10 Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym wydania przyznanych Nagród oraz prezentacji imienia i nazwiska przy ogłoszeniu wyników oraz prezentacji prac (w tym podczas wystawy w Muzeum Manggha) .

 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

WYNIKI KONKURSU

Do drugiego etapu konkursu zostały zakwalifikowane zdjęcia, których autorami są:

Andrzej Bekas
Magdalena Bielińska
Katarzyna Bryx
Noemi Cieślińska
Andrzej Dzirba
Tomasz Fiłonik
Tomacz Hancyk
Katarzyna Kołodziej
Katarzyna Maciejak
Maria Marczewska-Rytko
Maciej Mitręga
Magdalena Mroczek-Stachowiak
Elżbieta Nowicka
Joanna Nowicka
Karolina Ono
Joanna Pater
Marek Pęczak
Piotr Pietrzak
Katarzyna Poleska
Sylwia Rytko-Siodłowska
Maciej Stachowiak
Agnieszka Szczepanik
Marta Wesołowska
Anna Zakrzewska

Gratulujemy serdecznie i prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych - maile z prośbą o nadesłanie nam oryginałów zdjęć zakwalifikowanych do 2. etapu konkursu zostały już wysłane!

Nagroda Grand Prix

Maciej Stachowiak "Zamek Nagoja"

Kategoria: ludzie

Nagroda Główna: Andrzej Bekas „Kwiaty wiśni (Kioto)”
Wyróżnienie:
- Kaarzyna Poleska „Powitanie”
- Maciej Stachowiak „Karaage”

Kategoria: nowoczesność

Nagroda Główna: Karolina Ono „Jokohama kontra modernizm”
Wyróżnienie: Noemi Cieślińska „Deszczowy dzień w Kobe”

Kategoria: tradycja

Nagroda Główna: Katarzyna Poleska „Źródło”
Wyróżnienie: Tomasz Fiłonik „Duchy Okunoin”

Kategoria: przyroda

Nagroda Główna: Andrzej Bekas „Śnieżne małpy (Yudanaka)”
Wyróżnienie:
- Katarzyna Poleska „Żółw, Karp i tao”
- Marta Wesołowska „Człowiek z liściem na nosie”
- Marta Wesołowska „Ukryty smok”

Przypominamy, że nagrodzone zdjęcia zostaną przez nas wydrukowane i zaprezentowane na specjalnej wystawie w Muzeum Manggha, a autorów wyróżnionych zdjęć zachęcamy, by dosłać nam wydrukowane zdjęcia i także wziąć udział w finałowej wystawie!

ZAKOŃCZONE KONKURSY

Podróż do dawnej Japonii

Rozmaitości znalezione w konbini

Wejdź do świata duchów

Historyczne spotkanie

Dowiedź swojej lojalności

Wielki finał 2018 roku

Skosztuj dorayaki z sakurą

Poznaj historię Okinawy

Kwiaty spoza japońskiego pudełka

Wielki finał 2017 roku

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy